Kurs gramatyki angielskiej

Kurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego. Kurs obejmuje zagadnienia takie jak: przegląd czasów, szczególne użycia czasów, czasowniki modalne, zdania warunkowe, mowa zależna, strona bierna, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, kwantyfikatory (some, any…), przedimki (a, an, the) oraz różnice między gramatyką pisaną a gramatyką mówioną.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznych ćwiczeń gramatycznych pozwalających na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Zapewniamy wszystkie materiały, wsparcie doświadczonych lektorów oraz bezstresową atmosferę na zajęciach!

Poziom kursu jest ustalany indywidualnie z uczniem.

Istnieje możliwość zapisu na kurs w dowolnym momencie roku szkolnego.

Kurs obejmuje 12 zajęć 60 minutowych i trwa 3 miesiące. Cena każdych zajęć 60 minutowych to 55 zł.

Istnieje możliwość płatności miesięcznej (220 zł) lub opłacenie całego kursu z góry (660 zł).

Cena każdych zajęć 60 minutowych to 55 zł.

Podane ceny dotyczą kursu indywidualnego. Nie prowadzimy zapisów do grup, natomiast istnieje możliwość stworzenia własnej grupy. SchoolOut przyjmuje tylko „gotowe” grupy. W przypadku zapisów grupowych prosimy o kontakt w sprawie ustalenia ceny kursu.

UWAGA – trwają zapisy na zajęcia od września!